Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Nggayuh Suwarga Aden

KlikBanyumas.com – Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Sarana 8 Kangge Nggayuh Suwarga Aden
Oleh: Drs. H. Sutrisno Usman AM (Owner Bulletin Dakwah Asy Syifaa’ Purwokerto)

Khutbah Jumat Bahasa Jawa

Ingsun wis nyedhiyakake kanggo para kawulaningun kang padha soleh-soleh perkara kang durung tau dideleng mripat, durung tau kaprungu dening talingan, lan during tau jumedhul ana ing krenteging atine manungsa.” (H.R. Bukhari Muslim saking Abi Hurairah).

Ing kalodhangan punika kawula ngajak mangga kita kaji isining Al Quran surat kaping 13, inggih punika surat Ar Ra’ad ayat 19-24 ingkang nyebataken bilih tiyang ingkang badhe kalebetaken ing swarga ‘Adn inggih punika tiyang ingkang sami angginakaken akal fikiranipun (Ulul Albab) kanthi netepi sarana wolu (8), inggih punika:

1. “Wong-wong kang padha netepi janji marang Allah lan pora ngrusak marang janjine mau.” (Q.S. 13, Ar Ra’d 20)
Tiyang ingkang bakal nyandhang tetenger Ulul Albab punika ngrumaosi bilih tiyang wau sampun janji dhateng Allah, antawisipun: Nalika maos surat Al Fatihah ayat 5 ingkang artosipu,

Namung dhumateng Panjenengan kawula nyembah lan namung dhumateng Panjenengan kawula nyuwun pitulung”.

Lajeng janji sanesipun nalika maos donga iftitah ingkang artosipun,

Sayektosipun sholat kawula, ngibadah kawula, gesang lan pejah kawula, namung kagem Allah Ingkang Mangerani Sedaya Ngalam”.

Janji sanesipun, nalika taksih ing alam roh, Allah nate dangu dhateng para arwah, punapa sami ngangkeni bilih Allah punika minangka Pangeranipun, para arwah sampun ngaturi jawaban,

“Balaa, syahidnaa” = inggih kawula nekseni (janji/sumpah). ( Q.S. Al A’raf 172).

2. “Lan wong-wong kang nyambung marang perkara kang didhawuhake Allah supaya disambung”
Inggih punika nyambung pasedherekan kaliyan sanak sedherek amargi kejawi Allah sampun ngendika ing Al Quran surat Ar Ra’d 25 bilih tiyang ingkang medhot pasedherekan (shilaturrahim) kaliyan sanak sedhrek badhe kalebetaken ing neraka. Rasul SAW ugi ngendika:

Ora bakal mlebu suwarga wong kang medhot, yaiku medhot paseduluran.” (H.R. Muslim)

3. “Lan wedi marang Pangerane”
Ingkan dimaksud kaliyan ajrih dhumateng Pangeranipun ing ngriki inggih punika ajrih kaliyan paksiksanipun Allah ingkang anggegirisi, ingkang bakal dipun patrapaken dhateng tiyang ingkang sami nilar dhawuh-dhawuhipun lan nglampahi cegahipun. Kang mangka Allah kanthi wicaksana mboten andhawuhi kawulanipun ingkang mboten kuwawi (mboten mampu).

4. “Lan wedi marang hisab kang ala.”
Mangke ing dinten kiamat, sasampunipun dipun tangekaken sedaya, manungsa tumunten bakal dipunhisab, dipun etang sedaya dosa lan ganjaranipun.

5. “Wong-wong kang tansah sabar sebab dene ngalap ridhoning Pangeran.
Ingkang kawastanan sabar inggih punika tabah, tahan uji, tekun, mboten gampil nyerah, inggih punika nalika ngadhepi musibah, anggenipun taat dhumateng Allah punapa dene nalika ngadhepi maksiyat.

6. “Lan ngedegake sholat”
Tembung ngedegaken sholat ing ngriki ateges nglestarekaken sholatipun ingkang gangsal wekdal ngantos dumugi sedanipun. Punika salah setunggal tetengeripun Ulul Albab.

7. “Lan nafkahake seperangan rejekine, kelawan sesingidan apa dene kanthi ngedheng (terang-tengan).”
Jumbuh kaliyan pangandikanipun Allah ing Al Quran surat 2, Al Baqoroh 274 ingkang intinipun bilih tiyang ingkang nafkahaken seperangan bandhanipun siang punapa dene wekdal ndalu ing marginipun Allah, tiyang wau bakal nampi ganjaran saking Allah, mboten ngraos kuwatos punapa dene ngraos sisah.

8. “Nolak kejahatan kaliyan kebaikan”

Mekaten wau tandha-tandhanipun Ulul Albab ingkang bakal panaringan ganjaran arupi suwarga ‘Adn. Mugi-mugi kita ugi saged nglaksanakaken wolung perkawis wau sahingga kita inggih kalebet tiyang ingkang bakal kalebetaken ingkang suwarga ‘Adn wau. Amin ya Mujiibas Saa iliin.

Ugi waos kumpulan artikel rohani KlikBanyumas.com. (KlikBanyumas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *